Høring - Reguleringsendring for del av Svanvasselv og Kobbvik hytteområde

Planutvalget vedtok i møte 4. mai 2017, som sak 13/17 å legges ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for del av Svanvasselv og Kobbvik hytteområde datert 24.03.2017

Området har beliggenhet i Efjorden ca 33 km vest for Ballangen sentrum. 
Formålet med reguleringsendringen er å justere vegtraseer og hyttetomter slik at de blir i tråd
med faktiske forhold. I tillegg skal reguleres område for naust og flytebrygge. 
Reguleringsendringen gjelder for del av reguleringsplan for Svanvasselv og Kobbvik
hytteområde, som ble vedtatt av Ballangen kommunestyre i 2010. 

I henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser § 12-10 legges planforslaget med
tilhørende saksdokumenter ut til offentlig ettersyn ved servicekontoret Ballangen rådhus.

Eventuelle uttalelser, merknader til planene sendes skriftlig til: Ballangen kommune,
Rådhusvn 1, 8540 Ballangen, eller på mail til post@ballangen.kommune.no innen 26. juni 2017.

Reguleringsendring - Svanvasselv og Kobbvik hytteområde (PDF)

Vedlegg ifm. Oppstart (PDF)