Ledige stillinger på skole- og barnehageområdet

Med forbehold om politisk godkjenning av ressursrammer i skoler og barnehager fra høsten 2017, har Ballangen kommune ledig faste og midlertidige stillinger fra 1.8.2017 i skoler og barnehager

Rektorstilling

Ved Ballangen skole er det fra 1.8.2017 ledig stilling som rektor. Skolen er 1-10 skole med ca. 300 elever. Det er ikke tillagt undervisning til stillingen. Ballangen kommune har innført nytt styringssystem og det er satt mål for skolene og det foreligger lederavtale for den som tilsettes i stillingen. Rektor, som i kommunens organisasjonsoversikt benevnes enhetsleder, har delegert fag-, budsjett-, økonomi- og personalansvar, og er innplassert i Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.2. Rektor har myndighet til å delegere oppgaver til ett nivå under seg. Skolen har en administrasjonsressurs på 225 % som fordeles mellom rektor og to undervisningsinspektører. I tillegg har skolen 100 % merkantil stilling.

 

Krav til kompetanse

Vi forventer at rektor

 • har god faglig kompetanse slik at hun/han kan lede læringsprosesser, veilede lærere i læringsprosessen og gjøre gode faglige vurderinger,
 • kjenner til og følger lov, forskrifter og avtaleverk som rammer inn skolens virksomhet,
 • er fortrolig med krav til kommunal forvaltning på økonomi- og personalområdet,
 • motiverer ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø,
 • leder og styrer utviklings- og endringsprosesser i skolen som organisasjon og hos lærerne,
 • har et avklart forhold til sin lederrolle, og kunne fremstå som tydelig, selvstendig, modig og demokratisk,
 • ser seg selv som arbeidsgiver som skal sørge for kostnadseffektiv bruk av offentlige midler, og slik sett også ta ansvar for helheten i kommuneorganisasjonen.

Vi er innforstått med at samlet sett er dette mer å regne som ideelle forventninger; ingen enkeltperson kan romme alt dette like godt. Men lederrollen til rektor rommer alt dette. Det er derfor viktig at rektor er i stand til å utøve ledelse gjennom andre ved å delegere oppgaver og myndighet, og slik ta ansvar både for den daglige driften og det samfunnsoppdraget som hviler på skolens leder.

For nærmere informasjon om stillingen kan kst. rådmann Knut Einar Hanssen kontaktes på mobiltelefon 934 19 767, eller på e-post knut.einar.hanssen@ballangen.kommune.no

 

Skolefaglig rådgiver

Med bakgrunn i kommunens behov for skolefaglig kompetanse over skolenivå, er det ledig stilling som skolefaglig rådgiver ca. 30 % deltidsstilling. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Oppgaver og krav til kompetanse

Skolefaglig rådgiver skal ivareta kommunens behov for skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen, slik at kommunen kan løse sine oppgaver etter opplæringslovgivningen på en forsvarlig måte, og dermed sikre at elevene får det opplæringstilbudet som de har krav på. Skolefaglig rådgiver vil ha innflytelse over de beslutninger som tas på området, og forutsettes å delta aktivt i de kommunale beslutningsprosessene på området. Det stilles krav til undervisningskompetanse i grunnskolen, og det er ønskelig at en har spesielt godt kjennskap til kommunens oppgaver på grunnskoleområdet. Administrativ erfaring og utdanning vil bli vektlagt, og det forutsettes at søkeren er kjent med bruk av dataverktøy.

Kombinasjon med annen stilling

Stillingen som skolefaglig rådgiver vil kunne kombineres med annen stilling i grunnskolen i kommunen. Ved kombinasjon holdes stillingene arbeidsrettslig fra hverandre, og skolefaglig rådgiver er direkte underlagt rådmannen.  

For nærmere informasjon om stillingen kan kst. rådmann Knut Einar Hanssen kontaktes på mobiltelefon 934 19 767, eller på e-post knut.einar.hanssen@ballangen.kommune.no

 

Undervisningsstillinger i grunnskolen

Ballangen skole.

Ved Ballangen skole (fulldelt 1-10 skole) er det ledig to faste undervisningsstillinger, samt et visst antall midlertidige undervisningsstillinger, både som årsvikariater og kortere vikariater. Fagkompetanse i norsk, engelsk, naturfag og spesialpedagogikk vil bli prioritert. Det er viktig at søkere kan dekke kontaktlærerfunksjon både på barne- og ungdomstrinnet.

Kjeldebotn skole og barnehage

Kjeldebotn skole og Kjeldebotn barnehage er samlokalisert og har felles ledelse. Skolen er fådelt 1-7-skole, og har 15-20 elever, mens barnehagen har 6-10 barn. Ved skolen kan det bli ledig midlertidig 50 % undervisningsstilling. Det er ønskelig med fagkompetanse i kroppsøving og naturfag. I tillegg kan det bli ledig fast deltidsstilling i Kjeldebotn barnehage med et omfang på ca. 50 %.
 

Pedagogiske lederstillinger i barnehager

Ved Kjeldebotn barnehage:   Ledig stilling som pedagogisk leder fra 1.8.2017

Ved Bøstrand barnehage:      Ledig stilling som pedagogisk leder fra 1.8.2017

Ved Stollen barnehage:          Ledig vikariat i perioden 1.8.2017 – 31.7.2018.

For fast tilsetting i stillingene kreves fullført og bestått barnehagelærerutdanning.

 

Assistentstillinger

Det kan bli ledig fast deltidsstilling i Kjeldebotn barnehage med et omfang på ca. 50 %. I tillegg et ubestemt antall midlertidige assistentstillinger for oppdekking av vikariater/permisjoner. Det er ønskelig at søkerne har relevant fagarbeiderutdanning. Ved utvelgelse vil det i særlig grad bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

 

Spesialpedagog i 20 % deltidsstilling

Til å dekke opp kommunens spesialpedagogiske tjenester på førskoleområdet etter barnehagelovens kapittel 5A, er det behov for barnehagelærer med tilleggskompetanse i spesialpedagogikk. For nærmere informasjon om stillingen kan rådgiver Einar Danielsen kontaktes på telefon 76929123, eller på e-post einar.danielsen@ballangen.kommune.no

For nærmere informasjon om stillingene i skoler og barnehager bes følgende enhetsledere kontaktes:

Rektor ved Ballangen skole                Marit P. Bang                         tlf. 76929302

Rektor ved Kjeldebotn skole               Gro Hoseth                            tlf. 76929290

Styrer i Ballangen barnehage             Mette Akselsen                      tlf. 76929320

Styrer i Stollen barnehage                  Beate H. Samuelsen              tlf. 76929010

Styrer i Bøstrand barnehage              Katrin Bjerke                           tlf. 76929330

 

Generelt for stillingene

 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
 • Lønns- og arbeidsforhold for stillingen tilbys i samsvar med gjeldende bestemmelser i lov- og avtaleverk og kommunens retningslinjer.
 • For rektor fastsettes lønn- og arbeidsforhold i egen avtale etter drøftinger.
 • Referanser bes oppgitt i søknaden
 • Før tiltredelse må den tilsatte fremlegge gyldig politiattest, jf. opplæringslovens § 10-9 eller barnehagelovens § 19
 • Søkere kan bli innkalt til intervju
 • Før tiltredelse skal den tilsatte dokumentere utdanning og praksis, enten ved fremlegging av originale vitnemål og attester, eller ved fremlegging av rettkjente kopier av disse. Dette skal normalt gjøres når søkeren aksepterer tilbudet om stilling.
 • Det tas sikte på tilsetting fra primo mai 2017.

 

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

 

Søknadsfrist: 30. mars 2017

 

Rådmannen