Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for gnr./bnr. 64/7 på Skårnes i Ballangen kommune.

Planområdet avgrenses av blå, stiplet linje vist på kartutsnitt under. Tiltaket er i samråd med Ballangen kommune vurdert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning. Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for etablering av bolig- og hyttefelt, småbåthavn og rorbuer. Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-område med spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse .

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere, naboer og rettighetshavere vil få egen melding. Merknader til varsel om oppstart sendes skriftlig innen 04.08.17 til: Multiconsult ASA, Fagernesveien 1, 8514 Narvik E-post: trude.johnsen@multiconsult.no