Avdeling for landbruk og naturforvaltning

Narvik og Ballangen kommuner har fra mars 2010 inngått avtale om felles kontor for landbruk og naturforvaltning med lokalisering til Ballangen rådhus.

Det som er delegert av lovverk fra Narvik til Ballangen er: jordloven, skogbruksloven, konsesjonsloven, odelsloven, forpaktningsloven, lov om viltet, lakse- og innlandsfiskeloven, lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, lov om ervervsmessig dyrehold og forskrift om plantevernmidler.

De ansatte er:

Marit Liengen, avdelingsleder - tlf. 76 92 91 73
Jørun Lindgren, landbruksveileder - tlf. 76 92 91 22
Yngve Leiros, fagkonsulent - tlf. 76 92 91 63

Besøksadresse:

Ballangen rådhus
Rådhusveien 1
8540 Ballangen


Det er kontordag hver fredag i Narvik kommune, lokalisert til Areal og byggesak i 3. etg. teknisk rådhus.

Ordninga skal evalueres etter 2 år.

ML/LF 2.6.2010