Ballangen sykehjem

Ansvarsområde

Tjenesten har ansvar for drift av kommunens sykehjem.

Tjenestetilbud etter Lov om helsetjenesten i kommunene, Lov om sosiale tjenester jfr Lov om pasientrettigheter. I tillegg er tjenesten regulert etter Helsepersonelloven og Forvaltningsloven.

Avdelinger

Totalt har kommunen 45 sykehjemsplasser. Ballangen sykehjem har 4 avdelinger. Sykehjem 1, Sykehjem 2, Korttidsavdelingen og Skjermet avdeling.

 I tillegg har institusjonen hovedkjøkken, vaskeri, aktivitetstilbud, fysioterapi samt dagtilbud til hjemmeboende brukere.

Egenbetaling for tjenestene

Avlastningsopphold er gratis. Kortidsopphold betales etter egne satser - For tiden kr. 142 kr./døgn. Satsene reguleres årlig gjennom forskrifter.

For langtidsopphold trekkes 75% av folketrygdens grunnbeløp, evt. også 85% av andre inntekter (renter og avkastninger)

Tjenestetilbud

Åpningstider

Ballangen sykehjem er en institusjon med heldøgnstilbud. Kontorfløya har åpent mandag til fredag fra kl. 0800 – 1530.

Utenom åpningstidene og i helger/ høytider rettes henvendelser direkte til avdelingene.

Praktisk informasjon til nye beboere og pårerende

Adresser og kontakt

Ballangen sykehjem
Kirkeveien 2
8540 Ballangen

Kontakt: Enhetsleder Jorunn Bakke
Tlf: 76 92 92 22
E-post: jorunn.bakke@ballangen.kommune.no