Boligtilskudd til etablering og tilpassing

Orientering om boligtilskudd fra Husbanken.

BOLIGTILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASSING

Boligtilskudd fra Husbanken skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Boligtilskuddet skal medvirke til at hussstander med svak økonomi blant funksjonshemmede, sosialt vanskeligstilte, flyktninger, eldre og unge i etableringsfasen skal få nøkterne og egnede boliger.  Boligtilskuddet kan gis til etablering, utbedring og eventuelt refinansiering.  Tilskuddet er sterkt behovsprøvd da det er meget begrensede midler.  Det legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter.  Midlene søkes og innvilges fra Husbanken årlig.  Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 20% av godkjente kostnader.  Det kreves sikkerhet for tilskuddet med tinglys pant i boligen.  Tilskuddet avskrives med 5% pr. hele år etter utbetalingen.

  • Fysisk eller psykisk funksjonshemmede – uten nødvendige økonomiske midler.
  • Særlig vankeligstilte husstander – uten nødvendige økonomiske midler.
  • Husstander med spesielle boligbehov – uten nødvendige økonomiske midler.
  • Unge i etableringsfasen – uten nødvendige økonomiske midler.

Saksgang:

Søknad sendes Ballangen kommune, registreres, behandles etter Husbankens retningslinjer for boligtilskudd, søknad innvilges/avslås, søkerne tilskrives.

Søknadsfrist:

15. juni 2011.


Vedlegg:

  • Utskrift av ligning for siste år eller kopi av siste selvangivelse
  • Inntekstdokumtasjon for de siste 2 måneder – eventuelt arbeidskontrakt
  • Eventuelt erklæring fra lege


Ved kjøp: kjøpekontrakt, salgsoppgave, takst

Ved festet grunn: festekontrakt

Ved samlivsbrudd: skifteavtale, fordelingsavtale

Kontaktinfo:

Servicekontoret
Tlf.: 76 92 90 00
Faks: 76 92 90 01
post@ballangen.kommune.no

Selvbetjening:

Søknadsskjema

Mer info:

Husbankens tilskuddsordninger

OSK 3.6.2011