Kommunestyret vedtok den 15.12.2016 i sak 92/16 at den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 ‰ og skattesats som skal gjelde for verk og bruk, samt næringseiendommer settes til 7 ‰.