Ballangen Sjøfarm AS, søker Ballangen kommune i brev av 08. juni 2018 om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel – kystsoneplan, for etablering av akvakulturanlegg lokalisert til sjøområde ved Finnvikklubben i Ofotfjorden.

Det omsøkte område for etablering av akvakulturanlegg, ligger i henhold til Ballangen kommunes kommuneplanen, kystsonedel for 2010-20, i et område merket  FFFN-område  (Fiske/Ferdsel/Friluft/Natur-område).

Høringsbrev (PDF)

Arealplan (PDF)

Ballangen sjøfarm (PDF)