I anledning Verdensdagen for psykisk helse og Folkehelseuka 2018 ønsker Ballangen skole i samarbeid med folkehelsekoordinator i Ballangen kommune å invitere elever, foreldre og fagmiljø til fagdag om mobbing og rusforebygging.

Fokusområder: Forebygging av mobbing på nett og i hverdagen, uønsket atferd, endring av atferd, nettatferd og plattformer ungdom benytter for kjøp og salg av sex og narkotika, rus og psykisk helse blant ungdom.

Målgruppe: Ungdommer fra 7.-10.klasse ved Ballangen skole, foreldre, lærere og fagarbeidere i skolen, helsesøstre, politi, BUP, PPT, miljøarbeidere, helsepersonell.

 

Fagdagen blir delt i 3 ut fra ulike målgrupper:

Del 1: Elever

Del 2: Fagmiljøet rundt elevene: lærere og fagarbeidere i skolen, skoleeier, helsesøstre, politi, BUP, PPT, miljøarbeidere, helsepersonell

Del 3: Foreldre og foresatte

 

Foredragsholder på fagdagen er Tor Egil Rønneberg. Han er atferdsterapeut med mangeårig erfaring med rusforebyggende arbeid, utagerende ungdom med og uten diagnoser og han har erfaring med tvangsbruk og forebyggende tiltak rundt barn med slike utfordringer. Han har jobbet og veileder i dag personell på skoler, institusjoner og pårørende og personal team i hjem. Han jobber med barn med IOP, diagnoser som medfører uønsket atferd, samt er personalveileder for personell rundt barn med tilretteleggingsbehov og andre utfordringer som setter de i fare for å falle utenfor normalsamfunnet.

Tor-Egil har kurset personal, pårørende og elever i over 40 kommuner i Norge med strålende tilbakemeldinger. Han har skrevet en håndbok mot rus hvor alle rusmidler står oppført, samt beskriver hvilken atferd, hvilke pupiller og fysiske tegn som er synlig ved bruk av de forskjellige stoffene. Boken forteller og hvilke fysiske spor som er observerbart i etterkant av tilberedning av stoff. Tor-Egil tar oss inn i en verden hvor kodespråket ungdom benytter for kjøp og salg på nett og ved bruk av telefon avsløres. Han viser oss hvor lett narkotika kan kjøpes i nærområdet med kun få tastetrykk. Han belyser hvor lett ungdom lurer de voksne på nett, og hvor lett ungdom selv kan bli lurt av voksne med uærlige hensikter. Håndboken deles ut til fagfolk og pårørende etter kurset.

Tor-Egil har og skrevet metode om hvordan atferd kan endres hos alle barn. Metoden beskriver hva de voksne rundt barn må forstå for å lykkes med å endre atferd hos barn de omgås. Metoden beskriver og hvordan tverrfaglig og tverretatlig arbeid kan utføres med beste resultat for barna det gjelder.

Tor-Egil gir oss med dette kurset kunnskap som ikke er å finne i bøker eller andre steder. Han gir oss inngående ruskompetanse og atferdskunnskap slik at vi blir best mulig rustet til å se ungdommen vår og være i forkant av deres problemer i den utfordrende hverdagen de vokser opp.

Tidsplan tirsdag 16. oktober:

kl 09.30-11.00: Elever 7.-10.kl

kl 14.10-15.30: Fagmiljøet rundt elevene: lærere og fagarbeidere i skolen, skoleeier, helsesøstre, politi, BUP, PPT, miljøarbeidere, helsepersonell

kl 18-20: Foreldre, FAU, SU

Sted: Samfunnsfløya, Ballangen skole