Lenker

Lokale:

Aktiv Ballangen - produksjons- og servicebedrift i Ballangen
Ballangen Energi AS - kommunalt datterselskap - kraftleverandør og bredbåndstilbyder
Museum Nord - Ballangen Museum
flerbrukshallen.no - nettsted for flerbrukshallen i Ballangen
Futurum AS - står for næringsutvikling i Narvik og Ballangen
Fornes Miljøstasjon - Aktiv Ballangen AS driver Fornes Miljøstasjon for Hålogaland Ressursselskap i Ballangen kommune
Kjeldebotn.com - startside for Kjeldebotn med program for Kjeldebotndagene som arrangeres i juni hvert år

Regionale:

   
Fremover - uavhengig dagsavis for Ofoten og Sør-Troms
Hålogaland Ressursselskap  - HRS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes, Gratangen, Lavangen, Skånland, Tjeldsund, Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy og Ibestad
Hålogaland Revisjon AS - med bla. sakslister og protokoller fra kontrollutvalget i Ballangen
IKT Hålogaland - et regionalt utviklingsprogram for IKT i hålogalandsregionen
Karrieresenteret i Ofoten - gir individuell veiledning og informasjon til voksne og ungdom i forhold til yrkes- og utdanningsvalg
Landsdelsutvalget - Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag er et politisk samarbeidsorgan for de fire nordligste fylkeskommunene. LUs oppgave er å identifisere, samordne og løse oppgaver av felles interesse i nord
Lofoten.com - presentasjon av Ballangen kommune på turistportal for Lofoten og regionen rundt
Målselv Bedriftshelsetjeneste - bedriftshelsetjeneste med hovedkontor i Målselv og avdelingskontor i Ballangen
Frostisen orohat - nettside for Frostisen reinbeitedistrikt
Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen - et samarbeid mellom Narvik, Ballangen og Tysfjord kommuner innen kommunalt beredskapsarbeid i regionen
OVDS

-

ruteopplysninger for OVDS' ferger  
Torghatten Nord - Ruteopplysning hurtigbåtrute Kjeldebotn - Evenes
     

Andre:

   
NAV - samordning av Aetat, trygdeetat og sosialkontor
Altinn - starte og drive bedrift
Arbeidstilsynet - statlig etat under Arbeids- og administrasjonsdepartementet som skal føre tilsyn med at virksomheter følger kravene i arbeidsmiljøloven
Arkivnett Norge - nasjonal portal til arkivsektoren - knutepunkt for alle typer arkivinformasjon
Bedin - informasjon til bedrifter og etablerere
DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Husbanken - Sentralt organ for gjennomføring av statens boligpolitikk
Brønnøysundregistrene - forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet
Datatilsynet - uavhengig forvaltningsorgan
ESOP - søkbare dokumenter fra Storting og regjering
HMS - offentlig informasjon om helse, miljø og sikkerhet
Husbanken - informasjon om boliglån, bostøtteordning og andre tilskuddsordninger
Kommunal Rapport - ukeavis og et nettsted for politikere, administrasjon og andre ansatte innen kommunesektoren. Du finner nyheter, debatt, kommentarer og reportasjer om Kommune-Norge
Kommunenes Sentralforbund - KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar - LVK  arbeider for å sikre vertskommunene en rimelig andel av verdiskapningen fra vasskraftutbyggingen i kommunene.
Lovdata - privat stiftelse opprettet av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo med formål å etablere og drive systemer for rettslig informasjon
norge.no - felles inngang til all offentlig informasjon på Internett
Skatteetaten - informasjon fra Skatteetaten
Statens bygningstekniske etat - Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven
Statens råd for funksjonshemmede - rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner som skal gi offentlige myndigheter råd om utformingen og gjennomføringen av politikken for funksjonshemmede på alle samfunnets områder
Statistisk Sentralbyrå - SSB lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet
Statskonsult - tilbyr rådgivning, dokumentasjon, analyser, evalueringer og tiltak innen kompetanseutvikling
Studentum Studentum skal hjelpe norske og utenlandske universitet, høgskoler, folkehøgskoler samt andre utdanningsinstitusjoner med å finne studenter til deres utdanningsplasser
Utmarkkommunenes sammenslutning - USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunens interesser i utmarksspørsmål av en hver karakter