Ballangen kommune kunngjør utlysingen av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets

Nasjonale tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.  

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte

Frist for å søke midlene er 10.12.18

Søker fyller ut søknadsskjemaet i Bufdirs søknadsportal, og setter seg inn i rundskrivet og veilederen til tilskuddsordningen.

For å lese mer om tilskuddsordningen se Bufdirs.no

Kontaktperson for veiledning av søknadsskjema og søkeprosess er folkehelsekoordinator Agnete Samuelsen Skutvik.

Tlf. 416 39 689

Epost: agnete.samuelsen@ballangen.kommune.no