Planutvalget vedtar at planprogram for detaljereguleringsplan for Birkelund Skårnes gnr. 64 bnr. 7 i Kjeldebotn av 07.11.2017 legges ut til offentlig ettersyn.

Målsettingen med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boliger (inntil 5 stk), fritidsboliger (ca 20 stk), rorbuer, samt småbåthavn/flytebrygge. Eksisterende landbruksarealer ønskes ivaretatt i størst mulig grad.

Planprogrammet skal legges til grunn i det videre arbeidet med utforming av planforslag og konsekvensutredning og avdekke hvilke konsekvenser planlagte utvikling kan få for området. Forslag til planprogram sendes på høring til grunneiere, rettighetshavere, fylkeskommunen og statlige fagmyndigheter, og legges ut til offentlig ettersyn ved servicekontor Ballangen rådhus, på kommunes nettsted, samt kunngjøres i lokalavisen Fremover. Høringsfristen er 6 uker.

Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens § 12-9.

Planprogram Skårnes (PDF)