Psykisk helsetjeneste har kontakt gjennom

  • Samtaler i hjemmene, på arbeidsplasser, på kontoret eller ute i naturen
  • Veiledningsfunksjon til enkeltpersoner samt råd til støttekontakter
  • Kriseintervensjon
  • Pårørendearbeid
  • Arbeid med Individuell plan(IP) og ansvarsgrupper
  • Gå i lag med bruker på offentlige kontorer, fokus på mestring
  • Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid og møtevirksomhet på kommunalt nivå
  • Samarbeid med og oppfølging av behandlingsopplegg fra 2. og 3. linjetjenesten
  • Følge av pasienter ved innleggelse og oppfølging i institusjon
  • Sosialt nettverksarbeid

Ansatte og funksjon

Pr. i dag har vi 4.65 årsverk og 6 ansatte. Vi er tre sykepleiere og tre miljøarbeidere.Leder av psykiatritjenesten veksler mellom den administrative jobben og fagjobben ute hos brukerne. Miljøterapeutene i tjenesten jobber generelt ute hos brukeren, vi har støttesamtaler, nettverksarbeid, fokus på fysisk aktivitet og psykisk helse.

Psykiatritjenesten kan søke veiledning hos ambulant team i Narvik ved behov. Vi deltar også på fagforum i regi av senter for psykisk helse, der vi samles i grupper til faglig diskusjon og gjensidig veiledning mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Møteplassen

Møteplassen drives i regi av psykiatritjenesten, og er et dagsenter som har åpent 1 dag i uken. I tillegg til å være en møteplass som gir grunnlag for selvhjelp og gjensidig støtte, gir vi et mer tilpasset, allsidig og målrettet aktivitetstilbud. Dette er med på å styrke selvfølelsen og selvtilliten, som igjen gjør at brukerne kan få troen på å mestre egne liv. Det bidrar til at mennesker med psykiske lidelser bryter isolasjon og deltar i sosial sammenheng utenfor hjemmet og nær familie.  Vi jobber med en målsetting om hjelp til selvhjelp i brukergruppa, og har erfart at å ha fagpersoner som en del av nettverket likevel er svært viktig.

Samarbeid

Psykiatritjenesten har et utstrakt og målrettet samarbeid med andre instanser i og utenfor kommunen. Vi har møter med legene, medd NAV og PLO  og interkommunale samarbeidsmøter med omkringliggende psykiatritjenester. Vi deltar også i arbeidsgruppe Folkehelse med jevnlig møtevirksomhet.

Individuell plan

Vi jobber målrettet med IP og har erfaring over år med jobbing med IP sammen med bruker.

Vi informerer om og tilbyr IP til brukere som har sammensatte og langvarig hjelpebehov.