Ballangen kommune har ledige stillinger for snarlig tiltredelse

Enhetsleder helse og omsorg (2. gangs utlysning)

Ansvarsområde

Enhetsleder for Helse og omsorg har ansvaret for oppgavene på hele det helsefaglige feltet i kommunen. Dette medfører ansvar for legetjenester, institusjonstjenester og pleie- og omsorgstjenester. I tillegg inngår tildelingskontor, friskliv og folkehelse i enhetens ansvarsområde. Rådmannen har startet en organisatorisk gjennomgang av enheten, og enhetsleder vil være sentral i dette arbeidet videre. Enhetsleder har også ansvar for saksbehandling overfor politisk nivå. Det er etablert avdelinger under enhetsleder som har fag- og personalansvar.

Krav til enhetsleder

Vi søker en person som har solid formell kompetanse og nødvendig relevant ledererfaring fra området. Det stilles krav om helsefaglig utdanning på høgskole/universitetsnivå, helst på mastergradsnivå. Utdanning i helseledelse, og erfaring fra omstillingsarbeid på det helsefaglige området, vil bli betydelig vektlagt. Det kreves god kjennskap til kommunal forvaltningsoppgaver og regelverk på økonomi- og personalområdet. Det legges stor vekt på ledererfaringer og egnethet.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt konstituert rådmann Knut Einar Hanssen mobil 934 19 767.

Generelt for stillingene

 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 • Lønns- og arbeidsforhold fastsettes i egen avtale etter drøftinger.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og referanser fra tidligere arbeidsgivere o.a., avtales med søkeren under intervjuet.
 • Før tiltredelse skal den tilsatte dokumentere opplysningene som er gitt i søknaden ved innsending av rettkjent kopi av vitnemål og attester pr. post, eller ved innlevering av originaldokumenter. Søkeren skal normalt medbringe slik dokumentasjon senest til intervju, eventuelt når tilsettingsmyndigheten bestemmer.
 • Det er fastsatt 6 måneders prøvetid for stillingen.
 • Før tiltredelse må tilsatt enhetsleder for Helse og omsorg fremlegge gyldig politiattest, jf. helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4.
 • For godt kvalifiserte søkere vil det bli vurdert ekstra økonomiske vilkår

 

Vi ønsker oss en leder som har evne til gjennomføring, mestrer stressende og komplekse oppgaver, er utviklingsorientert og skaper tillit, respekt og ro i enheten. Og ikke minst; vi ønsker vi oss ledere med humor og godt humør.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 

Søknadsfrist: 30.juni 2017
 

Ledig stilling som regnskapsansvarlig

Ballangen kommune har ledig fast 100 % stilling som regnskapsansvarlig. Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til kommunens økonomifunksjoner med fagansvar for regnskap og rapporterer til økonomisjef som nærmeste overordnede.

Hovedoppgaver for stillingen

 • Fagansvar for kommunens regnskaper inkludert års- og periodeavslutninger.
 • Remittering, bokføring
 • Regnskapsfaglig rådgiver for kommunens enheter
 • Rapportering


Ut fra en løpende vurdering av den samlede kompetanse i kommunen vil også andre oppgaver innenfor fagområdet kunne være aktuelle.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med utdanning på høyskolenivå/universitetsnivå innen regnskap/økonomi. Regnskapserfaring er en forutsetning. Gode IT-kunnskaper, spesielt innenfor bruk av regneark, er nødvendig.  Kommunen benytter i dag Agresso som økonomisystem og kjennskap til dette og/eller andre økonomisystemer vil bli vektlagt. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Den som skal tilsettes må være strukturert og nøyaktig, og ha evne til å arbeide selvstendig.  Vi vil vektlegge gode samarbeidsegenskaper og evne til å kommunisere på alle nivåer i organisasjonen.

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver, fleksitidsordning, gode pensjonsordninger og konkurransedyktig lønn. Ballangen kommune er IA-virksomhet.

Generelt for stillingen

 • Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 • Søkeren kan bli innkalt til intervju
 • Søkere som tilbys stillingen vil bli bedt om å dokumentere utdanning og praksis ved rettkjente kopier av attester og vitnemål før søkeren tiltrer stillingen.
 • Det er fastsatt 6 måneders prøvetid for stillingen.
 • Ta kontakt med økonomisjef Per Ove Bjørnå på e-post pob@ballangen.kommune.no eller telefon 76 92 91 05 / 97 41 54 04 for eventuelle spørsmål om stillingen.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 

Søknadsfrist  30. juni 2017

 

Rådmannen