Ledige stillinger - Enhetsledere

Ballangen kommune har 3 ledige enhetslederstillinger med søknadsfrist 5. april 2017

Ballangen kommune har 2556 innbyggere, og ligger sentralt plassert i Ofoten - midt mellom fylkeshovedstedene Bodø og Tromsø. Avstand til nærmest by Narvik er 43 km og Evenes flyplass nåes på under en halv time med bil og båt. Ballangen er regionens største jordbrukskommune og har i tillegg et allsidig næringsliv med et mangfold av små og mellomstore bedrifter. Kommunen har et rikt kultur- og idrettsmiljø og gode muligheter for alle typer friluftsliv.

Ballangen kommune er organisert etter to-nivåmodellen med myndighet tillagt rådmannen og enhetsledere. Kommunen har p.t. ni enheter som hver ledes av en enhetsleder som rapporterer direkte til rådmannen. Enhetslederne har delegert fag-, budsjett-, økonomi, - og personalansvar, og kan gis selvstendig delegasjonsmyndighet til ett nivå under seg. Enhetslederne er innplassert i Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.2.

 

Ballangen kommune har for tiden ledig enhetslederstillinger for snarlig tiltredelse på følgende enheter:

 

Enheten Kultur og voksenopplæring

Enheten Teknisk og næring

Enheten Helse og omsorg

 

Enhetsleder Kultur og voksenopplæring

 

Ansvarsområde

Enhetsleder for Kultur- og voksenopplæring har ansvaret for kommunens oppgaver på kulturfeltet og voksenopplæringsfeltet. Ut over ansvaret for saksbehandling for politisk nivå og generelle kulturforvaltning og voksenopplæring, er også ansvaret for bibliotektjenester, kulturskole, svømmehall, ungdomsklubb, frivillighetssentral, museum, kulturvern og flyktningetjeneste tillagt enheten. Veiledning og bistand overfor de frivillige lag og foreninger er også en viktig del av stillingens oppgave. Enhetsleder har også ansvar for saksbehandling overfor politisk nivå.

 

Krav til enhetsleder

Vi søker en person som har solid kulturfaglig erfaring, og formell kompetanse fra høgskole/universitet på minimum bachelornivå. Vi stiller også krav om kjennskap til voksnes rett til opplæring etter opplæringsloven, og derav kommunens oppgaver på dette feltet. Det er ønskelig med formell kompetanse på opplæringsfeltet, men det er ikke et krav. Det kreves generell kjennskap til kommunal forvaltning på personal- og økonomiområdet.

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt konstituert rådmann Knut Einar Hanssen på telefon 934 19 767 eller rådgiver Einar Danielsen på telefon 769 29123

 

 

Enhetsleder Helse og omsorg

 

Ansvarsområde

Enhetsleder for Helse og omsorg har ansvaret for oppgavene på hele det helsefaglige feltet i kommunen. Dette medfører ansvar for legetjenester, institusjonstjenester og pleie- og omsorgstjenester. I tillegg inngår tildelingskontor, friskliv og folkehelse i enhetens ansvarsområde. Rådmannen har startet en organisatorisk gjennomgang av enheten, og enhetsleder vil være sentral i dette arbeidet videre. Enhetsleder har også ansvar for saksbehandling overfor politisk nivå.

 

Krav til enhetsleder

Vi søker en person som har solid formell kompetanse og nødvendig relevant ledererfaring fra området. Det stilles krav om helsefaglig utdanning på høgskole/universitetsnivå, helst på mastergradsnivå. Utdanning i helseledelse, og erfaring fra omstillingsarbeid på det helsefaglige området, vil bli betydelig vektlagt. Det kreves god kjennskap til kommunal forvaltningsoppgaver og regelverk på økonomi- og personalområdet.

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt konstituert rådmann Knut Einar Hanssen telefon 934 19 767, eller konstituert enhetsleder Jorunn Bakke telefon 970 35 743.

 

 

Enhetsleder Teknisk og næring

Ansvarsområde

Enhetsleder for Teknisk og næring har ansvaret for oppgavene på det tekniske og næringsfaglige feltet i kommunen. Det medfører ansvar for alle kommunens tekniske tjenester, som bl.a. drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, installasjoner, vann og avløp, veier og kaianlegg. I tillegg følger forvaltningsoppgavene etter de forskjellige lovverk som styrer areal og planvirksomheten i kommuner. Enhetsleder har også ansvar for kommunens oppgaver som utvikler og tilrettelegger for næringsvirksomhet, samt ansvar for felles interkommunalt landbrukskontor for Narvik og Ballangen som er lokalisert til Ballangen. Enhetsleder har også ansvar for saksbehandling overfor politisk nivå.

 

Krav til enhetsleder

Vi stiller krav om relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå på mastergradsnivå. Vi vil foretrekke ingeniørfaglig eller arealfaglig utdanningsbakgrunn. Ledererfaring fra fagområdet er en forutsetning, helst ledererfaring fra kommunesektoren. Det kreves dessuten god kjennskap til kommunal forvaltningsoppgaver og regelverk på økonomi- og personalområdet.

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt konstituert rådmann Knut Einar Hanssen mobil 934 19 767 eller konstituert enhetsleder Eva Lyngedal mobil 474 64 546.

 

 

Generelt for stillingene:

 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Lønns- og arbeidsforhold fastsettes i egen avtale etter drøftinger.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og referanser fra tidligere arbeidsgivere o.a., avtales med søkeren under intervjuet.

Før tiltredelse skal den tilsatte dokumentere opplysningene som er gitt i søknaden ved innsending av rettkjent kopi av vitnemål og attester pr. post, eller ved innlevering av originaldokumenter. Søkeren skal normalt medbringe slik dokumentasjon senest til intervju, eventuelt når tilsettingsmyndigheten bestemmer.

Det er fastsatt 6 måneders prøvetid for stillingen.

Før tiltredelse må tilsatt enhetsleder for Helse og omsorg fremlegge gyldig politiattest, jf. helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4.

Vi ønsker oss ledere som har evne til gjennomføring, mestrer stressende og komplekse oppgaver, er utviklingsorientert og skaper tillit, respekt og ro i enheten. Og ikke minst; vi ønsker vi oss ledere med humor og godt humør.

Fullstendig utlysning på kommunens nettside www.ballangen.kommune.no og www.jobbnorge.no

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 

 

Søknadsfrist: 5. april 2017

Rådmannen