FORMÅL

Gjennom tilskuddsordningen ønsker Ballangen kommune å:

  • stimulere og tilrettelegge for økt aktivitet og frivillighet
  • fremme trivsel og tilhørighet gjennom åpne og inkluderende møteplasser
  • ivareta og utvikle kontinuitet og kvalitet i det lokale kulturlivet
  • bidra til gode kulturopplevelser for deltakere og befolkningen for øvrig

HVEM KAN SØKE

Frivillige lag og foreninger, organisasjoner og andre grupper med ideelle, allmennyttige formål.
Som hovedregel kan det bare ytes tilskudd til søkere fra Ballangen kommune.

VILKÅR OG PRIORITET

Som hovedregel prioriteres kulturprosjekter og arrangementer som gjennomføres innenfor kommunens grenser og som er åpne og tilgjengelige for alle.
Reisevirksomhet og deltakelse i prosjekter utenfor kommunen er normalt ikke tilskuddsberettiget, men kan prioriteres etter særskilt vurdering.

Følgende formål og målgrupper gis etter retningslinjene særskilt prioritet:

  • tiltak for barn og unge
  • tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
  • integreringstiltak for flyktninger

Det søkes på eget søknadsskjema som kan lastes ned her:

Søknadsskjema kulturprosjekter 2019.docx PDF document ODT document

For nærmere informasjon om tilskuddsordningen, ta kontakt med kultursjef Gaute Skoglund, gaute.skoglund@ballangen.kommune.no eller tlf. 918 15 251.