Planutvalget tilrår at forslag til reguleringsplan for Storpollen hytteområde datert 22.09.2017 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser § 12-10. Formålet med reguleringsplanen er å utvide allerede eksisterende hytteområde i Storpollen med inntil 38 nye fritidseiendommer, og inntil 7 rorbuer med småbåtanlegg. Samt avklare adkomstveg til eksisterende fritidseiendommer innenfor planområdet.

Høringsfristen er 6 uker.

Reguleringsplan Storpollen hytteområde (PDF)