Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I K L M N O P R S T V Ø

A
Adopsjon
Allemannsretten
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Brukerstyrt personlig assistanse

D
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket

E
Elevenes fysiske skolemiljø

F
Film og video - konsesjon for framvisning
Film og video - konsesjon for framvisning
Forliksråd
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

G
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmesykepleie

I
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

K
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Kvalifiseringsprogram - NAV

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede

M
Matombringing
Melding til barnevernstjenesten
Midlertidig botilbud
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nydyrking av arealer til jordbruksformål

O
Omsorgsbolig
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

P
Publisering av saksdokumenter på Internett

R
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving

S
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Skoleskyss
Skolestart
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Statlige spillemidler til idrettsformål
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - dagopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tekniske hjelpemidler - utlån
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

V
Valg til kommunestyret og fylkestinget

Ø
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp