Kommunalt lån (sosiallån)

Generelt

Beskrivelse

Som en form for økonomisk stønad kan sosialtjenesten gi lån. Lånet kan du bare få dersom du på søknadstidspunktet har midler, eller har en rett til midler, som faktisk ikke er tilgjengelig. Det kan for eksempel være at du er i ferd med å selge bilen, leiligheten eller venter på lønnsutbetaling eller dagpenger.

Målgruppe

De som midlertidig er ute av stand til å betale for sitt livsopphold slik som mat, klær, husleie og strøm, eller som trenger økonomisk hjelp i en vanskelig situasjon.

Kriterier/Vilkår

Grunnvilkåret for å få kommunalt lån er det samme som for økonomisk stønad for øvrig. Lån kan gis til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold selv eller som trenger lån for å tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I tillegg skal det være sannsynlig at søker vil være i stand til å betale tilbake lånet.

Beslektede tjenester

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen velger selv om økonomisk stønad skal gis i form av lån.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18 Stønad til livsopphold
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 21 Stønadsformer
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 2 Ansvar etter loven
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4 Individuelle tjenester
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 19 Stønad i særlige tilfeller

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Nav for å få hjelp til å søke om lånet.

Ta kontakt med NAV for å få hjelp til å søke om lånet.
 

Søknaden sendes til

NAV Ballangen
Boks 84
8546  Ballangen 

Saksbehandling

Kommunen (Nav) vil vurdere den økonomiske situasjonen din og kan foreslå flere løsninger. Deretter blir det fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått lånet eller ikke og hvilke vilkår som skal gjelde.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

NAV har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. NAV vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Nav Ballangen
  • Leder: Inger Johanne Amundsen
  • Telefon: 55 55 33 33
  • Besøksadresse: 8540 BALLANGEN

Andre opplysninger

Sist oppdatert

06.01.2016 00:11