Midlertidig botilbud

Generelt

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Kriterier/Vilkår

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Denne tjenesten er lovpålagt.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 Midlertidig botilbud

Retningslinje

Kvalitetskrav til midlertidig husvære (veileder)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte NAV for å få hjelp til å søke om midlertidig husvære.

Søknaden sendes til

Nav Ballangen

Boks 84

8546 Ballangen

Saksbehandlingstid

Nav-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet

Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Nav Ballangen
  • Leder: Inger Johanne Amundsen
  • Telefon: 55 55 33 33
  • Besøksadresse: 8540 BALLANGEN

Andre opplysninger

Sist oppdatert

06.01.2016 00:11