Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie tildeles hjemmeboende som bor eller som midlertidig oppholder seg i kommunen, og som har behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Skrives en ut fra sykehuset, og har behov for hjemmesykepleie, tar vanligvis sykehuset kontakt med hjemmetjenesten. Blir man syk i hjemmet, kan man likevel ta direkte kontakt med hjemmetjenesten, som vil foreta et kartleggingsbesøk, for å tilpasse hjelpen best mulig i samarbeid med bruker.

Hjemmesykepleien kan bl.a. hjelpe til med:

 •  Personlig hygiene
 •  Stell og pleie ved sykdom/skade
 •  Administrering av medisiner forordnet av lege
 •  Sårskift
 •  Blodprøver ordinert av lege

Hjemmetjenesten er ikke en erstatning for fastlege ved enkle prosedyrer som fjerning av sting, blodprøver, bandasjeskift  o.a, dersom man uten hinder kan komme seg til legekontoret med taxi eller annen transport.

 • Hjemmesykepleie er gratis
 • Det skal fattes et skriftlig vedtak om tildeling av hjemmesykepleie, ut ifra kartleggingsbesøk. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
 • Du har klagerett på vedtaket dersom det blir avslag, og  på omfang av tjenesten som vedtas. Klagen sendes da til hjemmetjenesten i første omgang. Hjemmetjenesten kan være behjelpelig med å utforme slik klage
 • Hjemmetjenesten formidler også kontakt med andre deler av helsevesenet ved behov
 • Hjemmetjenesten har døgnvakt
 • Hjemmesykepleien har jevnlig studenter, lærlinger, elever eller vikarer på opplæring, og du må være forberedt på at hjemmetjenesten har med seg disse ved besøk hos deg
 • Hjemmetjenesten sine ansatte har taushetsplikt.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Les mer om:

Terminal pleie i hjemmet