Omsorgsboliger og trygdeboliger

Boliger til pleie- og omsorgsformål

HusBallangen kommune disponerer en rekke boliger som tildeles etter behovsprøving av inntaksnemda.

 

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem og beboeren betaler husleie.

Boligene administreres av Hjemmetjenesten, men tildeles via inntaksnemda som har møte onsdager annen hver uke i partallsukene. For å søke på slike boliger må det fylles ut en egenerklæring i søknad om helsetjenester -  samt det bør legges ved en legeattest som beskriver helsetilstand. Ingen klagemulighet

  

 

Oversikt boliger pleie- og omsorgsformål og trygdeboliger
 
Navn bolig Type bolig
PU-boligen Omsorgsboliger tilknyttet fast personell hele døgnet. Totalt 9 leiligheter.
   
Nyheimen Omsorgsboliger tilknyttet fast personell dag og aften. Hjemmetjenesten sine nattevakter har tilsyn ved behov. Totalt 3 leiligheter
   
Boliger Kildeveien 5  Boliger uten fast pesonell, tjenester etter vetak fra hjemmetjenesten. Totalt 12 leiligheter.
   
Boliger kildebakkveien 1-12 Boliger uten fast pesonell, tjenester etter vetak fra hjemmetjenesten. Totalt 12 leiligheter.
   
Myra omsorgsboliger Boligkompleks uten fast personell. Tjenester etter vedtak fra hjemmetjenesten. Totalt 16 leiligheter.
   
Kjeldebotn omsorgsboliger Omsorgsboliger uten fast personell. Tjenester etter vedtak fra hjemmetjenesten. Totalt 8 leiligheter.
   
Åsheimen Kjeldebotn Trygdeboliger uten fast tilknyttet personell. Tjenester etter vedtak fra hjemmetjenesten. Totalt 4 leiligheter.