Avlastningsopphold

Søknad om avlasting blir behandlet i en eget inntaksnemd. Avlastningsopphold kan gis i sykehjem.

Behov for avlastningsopphold kan skyldes pasientens egen sykdom eller helsetilstand, eller pårørende/andre omsorgspersoners behov for avlastning fra særlig tyngende omsorgsarbeid.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

Vedtak fattes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-2, 6d Avlasting

Hensikten med oppholdet:

  • Omsorgspersonene skal få hvile seg fra omsorgsoppgaver
  • Den som er hjelpetrengende kan også trenge annen stimulans i hverdagen
  • Oppholdet kan bidra til at pasienten blir i stand til å bo lengre i eget hjem

Oppholdet og pleien er gratis, men pasienten må selv dekke kostnader med medisiner, legetilsyn, transport etc.