Korttidsopphold

Mål for oppholdet

Målsettingen varierer med årsak til innleggelsen, men primærmålet er at pasientene etter oppholdet skal bli i stand til å vende tilbake til egen bolig etter endt behandling/opptrening, eller henvises videre til andre helseinstanser som en konsekvens av den utredningen som er foretatt ved sykehjemmet. Noen ganger vil oppholdet ende i en konklusjon at pasientene har behov for varige og omfattende tjenester, enten i form av sykehjem eller andre botilbud som kommunen disponerer.

For at målsettingen for oppholdet skal nås, er ansatte, leger, og fysioterapeut viktige støttespillere. Ved sin deltakelse på inntaksnemdas møte har de allerede når pasienten kommer til sykehjem en plan for hvordan oppfølgingen av pasienten skal skje i det videre forløp.