Langtidsopphold

Langtidsplass i sykehjem er det høyeste omsorgsnivået i Ballangen kommunes pleie- og omsorgstjenester.

Tilbudet er ment for personer som på grunn av varig redusert helse- og/eller funksjonsnedsettelse trenger heldøgns sykepleie, og som derfor ikke lenger kan bo hjemme eller nyttiggjøre seg andre tilbud som kommunen kan tilby.

Søknader om langtidsopphold i institusjon blir avgjort i en eget inntaksnemd. Vi fokuserer hele tiden på pasientens ressurser. Det er utarbeidet standarder for å sikre kvaliteten på våre tjenester.

Eksempler er:

  • Sikre muligheten til å ivareta egenomsorg
  • Av- og påkledning
  • Sikring av varierte og tilpassede aktiviteter
  • Mulighet til ro og skjermet privatliv
  • Tilpasset hjelp under måltid
  • Sikring av normal døgnrytme Habilitering

Personalet er godt skolert på ulike demens-diagnoser og for individuell tilrettelegging i miljøet. Vi samarbeider med geriatrisk team ved sykehuset i Narvik.

Våre ansatte har gjennom etterutdanning, hospitering og kursing oppnådd kompetanse som gjør at beboerne i kommunen kan motta omfattende behandling og pleie i våre institusjoner.

Nær kontakt med sykehusene gjør også at vi kan rådføre oss med dem ved påkommende tilfeller. Ofte blir behandling da startet lokalt, og en kan unngå innleggelser i sykehus.

Godt samarbeid med fysioterapeut gjør at vi har god faglig oppfølging av pasientene med tanke på å opprettholde og eventuelt forbedre pasientenes funksjonsnivå. Dette tilbudet gis også til langtidspasientene som er i stand til å nyttiggjøre seg dette tilbudet.