Skoleskyss

Generelt

Beskrivelse

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Målgruppe

 • Elever i grunnskole, videregående skole og privatskole
 • Elever med funksjonshemning 
 • Elever som er midlertidig skadet eller syke

Kriterier/Vilkår

Avstanden mellom skole og hjem må overstige

 • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
 • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
 • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

Pris for tjenesten

Skoleskyss er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om frittståande skolar med rett til statstilskot (friskolelova) § 3-7 Skyss m.m.
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m.
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 7-2 Skyss og innlosjering i den vidaregåande skolen
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

Forskrift

Forskrift til opplæringslova kapittel 10 Skyss av elevar i vidaregåande opplæring

Retningslinje

Informasjon om regelverk til foreldre (bokmål)

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Det er fylkeskommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skoleskyss. Dette gjelder likevel ikke hvis du er elev i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei. Da er det kommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skyss.

Ballangen kommune
Postboks 44

8546 Ballangen, eller
post@ballangen.kommune.no

 

Saksbehandling

Fylkeskommunen/kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen/kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen/kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen/kommunen. Opprettholder fylkeskommunen/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Offentlig servicekontor
 • Leder: Heidi Pedersen
 • Telefon: 76929000
 • Epost post@ballangen.kommune.no
 • Postadresse: Postboks 44 8546 BALLANGEN
 • Besøksadresse: Rådhusveien 1 8540 BALLANGEN
 • Åpningstid: 08.00 - 15.30

Andre opplysninger

Gyldig til

15.01.2017

Sist oppdatert

06.01.2016 00:11