Sosialtjenester for innsatte i fengsel

Generelt

Beskrivelse

Innsatte i fengsel kan søke sosialtjenesten i den kommunen de oppholdt seg i før innsettelsen, om økonomisk sosialhjelp og andre tjenester. Det forutsettes at man først undersøker om fengselsvesenet kan dekke det behovet man har. Pårørende kan få dekket reiseutgifter til fengselsbesøk hvis de ikke har penger til å dekke det selv. Ved løslatelse kan brukeren søke tjenester i den kommunen han/hun velger å oppholde seg.

Tjenesten kan omfatte økonomisk rådgivning og støtte til utgifter som

 • klær
 • briller og andre hjelpemidler 
 • tannhelsetjeneste
 • kost og losji under permisjoner

Ved løslatelse kan sosialtjenesten tilby

 • klær og sko
 • midlertidig husvære
 • hjelp til mer permanent etablering 

Kriterier/Vilkår

Tjenestene tildeles etter en individuell vurdering.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18 Stønad til livsopphold
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17 Opplysning, råd og veiledning
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 19 Stønad i særlige tilfeller

Retningslinje

Kriminalomsorgens (...) ansvar for sosiale tjenester (...) til innsatte ... (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Nav Ballangen

Boks 84

8546 Ballangen

Saksbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Nav Ballangen
 • Leder: Inger Johanne Amundsen
 • Telefon: 55 55 33 33
 • Besøksadresse: 8540 BALLANGEN

Andre opplysninger

Sist oppdatert

06.01.2016 00:11