Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Generelt

Beskrivelse

Syns du ikke at du får tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har du rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel være hvis du

 • er eller har vært syk eller skadet
 • har særlig behov for å mestre dagliglivets gjøremål
 • trenger grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 • trenger grunnleggende lese- og skriveopplæring
 • trenger motorisk trening

Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

Forskrift

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan få hjelp fra kommunen til å søke om spesialundervisningen.

Søknaden sendes til

Ballangen kommune

Enhet KVO

Postboks 44,

8546 Ballangen, eller
post@ballangen.kommune.no

 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Kulturadministrasjonen
 • Leder: Oddbjørn Dalsbø
 • Telefon: 76 92 91 24
 • Telefaks: 76929001
 • Epost post@ballangen.kommune.no
 • Postadresse: Postboks 44 8546 BALLANGEN
 • Besøksadresse: 8540 BALLANGEN

Andre opplysninger

Sist oppdatert

06.01.2016 00:11