Ungdomsrådets vedtekter


Vedtekter for Ballangen ungdomsråd
 
 1. Ballangen Ungdomsråd (BUR) er et organ for alle ungdommer i Ballangen kommune.
   
 2. BUR skal representere ungdommen og fremme deres saker i de sammenhenger det faller seg naturlig. Det skal sikre barn og unge innflytelse og medbestemmelse i kommunen iht FNs barnekonvensjon og barneloven av 1981.
   
 3. Ungdomsrådet skal være partipolitisk uavhengig.
   
 4. BUR skal bestå av 7 medlemmer, med varaliste. Disse velges via direkte valg på nominerte kandidater fra ungdomsskole, ungdomsklubb og lag og foreninger. Representantene skal være i aldersgruppen 13-21 år og sitter i to år av gangen.
   
 5. Ungdomsrådet konstituerer seg selv og foretar internvalg på leder, nestleder og sekretær.
   
 6. Ved avstemninger i rådet, gjelder prinsippet om simpelt flertall.
   
 7. Møtedager avgjøres av ungdomsrådet selv etter nyvalg.
   
 8. Møtene skal protokollføres og kopi sendes til ordfører, rådmann og elevrådet ved Ballangen barne- og ungdomsskole. Protokollen oppbevares på rådhuset.
   
 9. Ungdomsrådsleder starter møtene og er ordfører i sakene.
   
 10. En representant fra administrasjonen i Ballangen kommune, Enhet KVO, har møteplikt og tale og forslagsrett på BUR-møtene. Politisk valgt representant til ungdområdet, har møte- og talerett på møtene. Ingen av disse to har stemmerett. I tillegg kan andre inviterte fra administrasjon og politikere få talerett i informasjons- og veiledningssamenheng.
   
 11. Under kommunestyremøter skal BUR stille med to representanter. Disse har tale- og forslagsrett i saker som omhandler barn og unge.
   
 12. Transportutgifter og møtegodtgjørelse dekkes av Ballangen kommune.
   
 13. Ballangen kommune fastsetter årlig de midler BUR rår over gjennom kommunens budsjettvedtak.
   
 14. Ballangen kommune er ansvarlig for at representantene får skolering i møteledelse og debatteknikk.
   
 15. Kun ungdomsrådet selv kan endre på sine vedtekter, men kommunestyret kan ta initiativ til vedtektsendringer.
 
Vedtektene er vedtatt av Ballangen Ungdomsråd, den 08.04.08


Lars Fossgaard 8.5.2008