Hovedside TLN

 

Hva kan sektoren  hjelpe deg med?

 

Byggesaker

Delings- og tomtesaker.

Generell veiledning om eiendommer.

Reguleringsspørsmål

Opplysninger om kommunale avgifter og tilknytninger

Faglig rettledning av kommunalteknisk art m.m.

 Veiledning om viltstell, gjennom sekretariatet for viltnemnda

Veiledning i og saksbehandling av jord,-skog,-og konsesjonslovssaker

Veiledning i saker om eiendomsoverdragelse

Utarbeidelse av driftsplaner, jord og skog

Generell veiledning innenfor jord,-skog,- og hagebruk

Landbruksbanksaker

Opplysninger om og søknader vedr. kommunale og statlige tilskuddsordninger til landbruksformål

Tømmermåling

Hogstplaner for skogen

Jordprøvetaking og gjødselplanleggingSkogkulturtiltak

Skogkulturtiltak

Spørsmål om miljø,forurensing og friluftsliv herunder motorferdsel i utmark.

 
 
Lenker: