Jord og skogbruk

Landbruksavdelingen har ansvar for gjennomføring av den til en hver tid gjeldende nasjonale landbrukspolitikk, gjennom bl.a. forvaltning av tilskudd, utarbeidelse av driftsplaner, veiledning innenfor jord-, skog- og hagebruk samt vilt- og utmarksforvaltning.

Eiendomsforvaltning/arealforvaltning, søknader til SND og saksbehandling av konsesjonssaker, delingssaker og omdisponeringssaker etter konsesjonslov, jordlov og skogbruksloven.

Kontoret er behjelpelig med: veiledning om viltstel, veiledninng i og saksbehandling av jord-, skog-, og konsejonslovsaker. Veiledning av saker om eiendomsoverdragelse. Utarbeidelse av driftsplaner, jord- og skogbruk. Økonomisk veiledning innenfor landbruksnæringen. Søknader til SND. Veiledning vedr. tilskuddsordninger i landbruket.

Kontoret er bemannet med : En jordbrukssjef, en stilling som fagkonsulent jord og en fagkonsulent skog (80%) samt landbruksvikar i full stilling. I tillegg har vi felles skogbrukssjef med de andre Ofotkommunene.

Fagområder innenfor avdelingen:

 • Bygdeutvikling
  • Jordbruk
  • Skogbruk
  • Andre bygdenæringer
 • Ressursforvaltning/miljø
  • Arealforvaltning
  • Naturforvaltning
  • Kulturlandskap
  • Forurensning
 • Velferds-og inntektspolitiske tiltak
  • Avløser-/sykelønnsordningen
  • Produksjonstillegg
  • Kontrolloppgaver
  • Statistikk
  • Beredskap